XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 840

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 810

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 849

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 813

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 816

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 783

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1099

.., Yagudina R.I. 810

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 791

Kharchenko G.. 748

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 809

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 800

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 864

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 775

Kuznesov D.A., .. 798

Kuznesov D.A., .. 821

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 768

.., .., .. 848

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 830

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 796

.., .., .., .. 762

.., .., .., .., Манеева Е.С. 782

.., Reshetko O.V. 831

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 767

Krylov V.A. 781

.., Yagudina R.I. 781

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 856

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 941

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 828

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 1056

Dremova N.B. 944

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 769

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 828

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 788

.., .., .. 844

.., Reshetko O.V., .. 926

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 938

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 774

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 690

Kharchenko G.. 720

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 725

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 701

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 699

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 693

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 711

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 707

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 677

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 691

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 693

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 706

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 761

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 685

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 685

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 709

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 693

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 685

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 682

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 686

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 667

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 690

Krylov A.B., Yagudina R.I. 683

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 684

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 646

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 680

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 701

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 695

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 682

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 642

Dremova N.B. 702

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 687

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 694

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 717

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 699

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 689

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 676

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 740