XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 1920

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1825

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1964

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 1896

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 1975

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1846

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2201

.., Yagudina R.I. 1926

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1820

Kharchenko G.. 1776

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1846

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1889

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2106

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 1827

Kuznesov D.A., .. 1902

Kuznesov D.A., .. 1938

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 1825

.., .., .. 1910

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1889

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2039

.., .., .., .. 1793

.., .., .., .., Манеева Е.С. 1792

.., Reshetko O.V. 1977

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1725

Krylov V.A. 1826

.., Yagudina R.I. 1835

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1858

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1996

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 1857

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 2103

Dremova N.B. 2087

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1794

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 1929

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 1925

.., .., .. 1945

.., Reshetko O.V., .. 1982

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 1943

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 1772

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1722

Kharchenko G.. 1802

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1741

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 1721

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 1724

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 1716

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 1749

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 1753

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 1716

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 1765

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 1725

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1758

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 1829

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 1725

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 1733

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1750

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1762

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1709

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 1683

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 1726

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1720

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 1677

Krylov A.B., Yagudina R.I. 1723

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 1679

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 1618

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 1737

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1714

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1707

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 1728

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 1613

Dremova N.B. 1762

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1706

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 1709

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 1764

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 1754

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 1725

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 1712

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1777