XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 3402

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3261

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3678

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 3337

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 3464

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3270

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 3693

.., Yagudina R.I. 3362

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 3383

Kharchenko G.. 3234

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3371

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3359

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 3637

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 3254

Kuznesov D.A., .. 3419

Kuznesov D.A., .. 3372

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 3448

.., .., .. 3360

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3369

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3898

.., .., .., .. 3209

.., .., .., .., Манеева Е.С. 3675

.., Reshetko O.V. 3507

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 3206

Krylov V.A. 3259

.., Yagudina R.I. 3573

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3236

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 4680

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 3578

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 3837

Dremova N.B. 3493

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 3192

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 3390

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 3562

.., .., .. 3434

.., Reshetko O.V., .. 3421

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 3358

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 3219

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3129

Kharchenko G.. 3221

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3121

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 3111

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 3116

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 3155

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 3111

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 3143

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 3105

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 3251

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 4197

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3197

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 3257

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 3138

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 3160

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3147

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3179

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3078

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 3069

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 3119

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 4138

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 3091

Krylov A.B., Yagudina R.I. 3165

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 3036

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 4036

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 3113

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3160

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 4139

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 20548

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 2958

Dremova N.B. 3137

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 3129

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 3079

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 3252

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 3124

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 3101

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 3087

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3178