XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2880

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2756

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2905

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 2836

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 2957

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2786

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 3153

.., Yagudina R.I. 2863

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2745

Kharchenko G.. 2722

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2861

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2855

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 3101

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 2770

Kuznesov D.A., .. 2889

Kuznesov D.A., .. 2879

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 2763

.., .., .. 2871

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2855

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3010

.., .., .., .. 2739

.., .., .., .., Манеева Е.С. 2751

.., Reshetko O.V. 2963

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2609

Krylov V.A. 2774

.., Yagudina R.I. 2783

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2763

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3954

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 2774

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 3045

Dremova N.B. 3012

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2724

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 2884

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 2973

.., .., .. 2911

.., Reshetko O.V., .. 2937

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 2878

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2683

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2632

Kharchenko G.. 2740

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2639

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2625

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 2644

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2657

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 2629

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 2656

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 2634

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2706

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 3708

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2701

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 2766

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 2660

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 2663

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2667

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2693

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2604

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 2593

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 2634

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3670

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2596

Krylov A.B., Yagudina R.I. 2634

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 2563

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 3553

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2634

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2664

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3657

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 20043

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 2478

Dremova N.B. 2667

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2639

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 2592

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 2755

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 2635

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 2621

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2606

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2708