XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2394

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2275

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2445

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 2357

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 2451

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2314

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2666

.., Yagudina R.I. 2397

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2284

Kharchenko G.. 2238

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2329

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2374

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2598

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 2298

Kuznesov D.A., .. 2392

Kuznesov D.A., .. 2420

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 2281

.., .., .. 2408

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2371

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2527

.., .., .., .. 2239

.., .., .., .., Манеева Е.С. 2251

.., Reshetko O.V. 2441

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2143

Krylov V.A. 2288

.., Yagudina R.I. 2316

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2327

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3481

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 2305

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 2572

Dremova N.B. 2548

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2246

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 2396

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 2441

.., .., .. 2429

.., Reshetko O.V., .. 2458

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 2398

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2227

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2152

Kharchenko G.. 2255

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2173

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 2153

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 2159

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 2162

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 2172

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 2178

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 2164

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 2218

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 3204

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2206

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 2277

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 2171

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 2177

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2195

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2220

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2148

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 2113

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 2168

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3173

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 2098

Krylov A.B., Yagudina R.I. 2162

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 2103

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 3056

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 2164

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2156

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3167

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 19554

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 2027

Dremova N.B. 2191

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 2147

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 2133

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 2237

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 2179

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 2156

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 2149

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2230