XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2774

Shevchenko O.V. 2671

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 2672

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 2727

Urakova N.A. 2653

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2731

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2703

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2781

Reshetnikov A.P. 2690

Orazklychev O.A. 2696

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 3299

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2607

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 2771

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 2736

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2698

Mikaelyan M.F. 2709

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 2547

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 2610

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2942

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2633

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2674

Kasatkin A.A. 2551

Dremova N.B. 2657

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 2512

Amirov S.K. 2727

904

904