XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4159

Shevchenko O.V. 4381

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 4093

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 4112

Urakova N.A. 4130

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 4127

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 4808

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 4175

Reshetnikov A.P. 4064

Orazklychev O.A. 4121

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 4679

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 4037

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 4172

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 4141

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 4102

Mikaelyan M.F. 4091

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 4966

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 3959

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 4317

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4059

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4154

Kasatkin A.A. 4954

Dremova N.B. 4035

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 3913

Amirov S.K. 4072

904

904