XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2625

Shevchenko O.V. 2527

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 2529

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 2568

Urakova N.A. 2512

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2589

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2561

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2619

Reshetnikov A.P. 2537

Orazklychev O.A. 2549

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 3153

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2459

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 2629

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 2583

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2553

Mikaelyan M.F. 2563

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 2396

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 2460

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2787

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2475

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2525

Kasatkin A.A. 2415

Dremova N.B. 2516

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 2370

Amirov S.K. 2589

904

904