XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2884

Shevchenko O.V. 2787

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 2839

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 2787

Urakova N.A. 2759

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2844

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2815

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2899

Reshetnikov A.P. 2802

Orazklychev O.A. 2822

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 3411

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2725

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 2892

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 2849

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2806

Mikaelyan M.F. 2823

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 2663

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 2727

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3058

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2758

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2787

Kasatkin A.A. 2673

Dremova N.B. 2777

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 2633

Amirov S.K. 2845

904

904