XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3552

Shevchenko O.V. 3430

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 3459

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 3480

Urakova N.A. 3476

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3522

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 3497

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 3565

Reshetnikov A.P. 3466

Orazklychev O.A. 3511

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 4078

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 3394

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 3556

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 3511

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3463

Mikaelyan M.F. 3480

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 3323

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 3369

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3722

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3438

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3491

Kasatkin A.A. 4349

Dremova N.B. 3432

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 3320

Amirov S.K. 3503

904

904