XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2343

Shevchenko O.V. 2244

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 2251

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 2301

Urakova N.A. 2196

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2323

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2287

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2323

Reshetnikov A.P. 2252

Orazklychev O.A. 2283

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2873

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2184

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 2339

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 2312

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2284

Mikaelyan M.F. 2294

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 2127

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 2194

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2518

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2197

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2241

Kasatkin A.A. 2155

Dremova N.B. 2259

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 2105

Amirov S.K. 2325

904

904