XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3186

Shevchenko O.V. 3082

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 3095

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 3121

Urakova N.A. 3064

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 3145

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 3116

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 3212

Reshetnikov A.P. 3106

Orazklychev O.A. 3144

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 3722

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 3030

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 3201

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 3164

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3106

Mikaelyan M.F. 3122

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 2966

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 3022

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3361

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3065

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3092

Kasatkin A.A. 3988

Dremova N.B. 3089

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 2945

Amirov S.K. 3146

904

904