XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1574

Shevchenko O.V. 1487

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 1515

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 1564

Urakova N.A. 1471

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1593

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1509

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1562

Reshetnikov A.P. 1487

Orazklychev O.A. 1528

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2108

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1454

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 1597

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 1570

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1549

Mikaelyan M.F. 1519

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 1405

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 1483

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1453

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1425

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1512

Kasatkin A.A. 1425

Dremova N.B. 1523

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 1397

Amirov S.K. 1602

904

904