XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2422

Shevchenko O.V. 2330

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 2383

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 2330

Urakova N.A. 2280

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 2402

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2366

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 2414

Reshetnikov A.P. 2351

Orazklychev O.A. 2365

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2955

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 2262

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 2435

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 2395

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2365

Mikaelyan M.F. 2371

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 2208

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 2274

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2598

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2276

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2325

Kasatkin A.A. 2234

Dremova N.B. 2334

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 2183

Amirov S.K. 2404

904

904