IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4944

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 4734

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4854

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 5056

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 5079

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 4886

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 4792

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4743

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 4708

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5228

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5067

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 4790

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 4847

Sanina I.I. 4690

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 4760

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 4619

Pochuprina A.A. 4705

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 4787

Panfilova A.L. 4784

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4789

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4826

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5002

Murashko Y.I., Spichak I.V. 4794

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4758

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 4543

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4688

Komarov E.A. 4692

Komarov E.A. 4603

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 4763

Zolotovskaia I.A. 4618

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 4770

Babiy V.V., Yagudina R.I. 5019

Akimova Y.I. 4624

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 4837