IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3293

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3207

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3275

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3454

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3487

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3410

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3266

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3167

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3203

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3523

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3434

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3116

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3254

Sanina I.I. 3164

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3226

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3081

Pochuprina A.A. 3144

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3219

Panfilova A.L. 3263

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3151

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3310

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3431

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3265

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3250

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3058

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3163

Komarov E.A. 3133

Komarov E.A. 3070

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3210

Zolotovskaia I.A. 3092

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3163

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3420

Akimova Y.I. 3104

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3255