IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3184

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3112

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3169

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3351

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3384

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3310

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3171

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3072

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3112

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3423

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3322

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3024

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3159

Sanina I.I. 3069

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3135

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2984

Pochuprina A.A. 3038

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3123

Panfilova A.L. 3169

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3024

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3213

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3328

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3162

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3155

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2955

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3060

Komarov E.A. 3026

Komarov E.A. 2982

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3101

Zolotovskaia I.A. 2998

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3057

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3314

Akimova Y.I. 3010

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3158