IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2883

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2844

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2888

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3051

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3098

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3019

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2891

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2780

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2852

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3150

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3015

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2750

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2869

Sanina I.I. 2804

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2873

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2712

Pochuprina A.A. 2756

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2847

Panfilova A.L. 2897

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2738

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2916

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3041

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2902

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2887

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2699

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2797

Komarov E.A. 2729

Komarov E.A. 2701

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2818

Zolotovskaia I.A. 2731

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2781

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3011

Akimova Y.I. 2740

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2883