IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3882

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3737

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3826

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 4022

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 4062

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3931

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3823

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3718

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3738

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4136

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4032

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3717

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3819

Sanina I.I. 3705

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3759

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3625

Pochuprina A.A. 3693

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3781

Panfilova A.L. 3805

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3798

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3865

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4006

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3822

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3786

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3592

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3703

Komarov E.A. 3701

Komarov E.A. 3618

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3780

Zolotovskaia I.A. 3628

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3727

Babiy V.V., Yagudina R.I. 4003

Akimova Y.I. 3647

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3820