IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2833

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2796

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2844

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2992

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3043

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2967

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2839

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2727

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2812

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3099

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2967

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2699

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2819

Sanina I.I. 2758

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2826

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2664

Pochuprina A.A. 2711

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2801

Panfilova A.L. 2849

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2688

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2863

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2989

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2848

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2829

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2652

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2748

Komarov E.A. 2682

Komarov E.A. 2650

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2769

Zolotovskaia I.A. 2687

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2734

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2947

Akimova Y.I. 2697

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2836