IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4749

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 4540

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4639

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 4843

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 4881

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 4697

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 4591

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4536

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 4516

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5010

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4868

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 4586

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 4639

Sanina I.I. 4503

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 4568

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 4426

Pochuprina A.A. 4498

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 4574

Panfilova A.L. 4593

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4595

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4638

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4809

Murashko Y.I., Spichak I.V. 4617

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4567

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 4364

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4501

Komarov E.A. 4500

Komarov E.A. 4415

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 4572

Zolotovskaia I.A. 4432

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 4566

Babiy V.V., Yagudina R.I. 4828

Akimova Y.I. 4434

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 4633