IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3140

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3077

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3117

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3308

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3346

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3268

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3132

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3031

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3073

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3387

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3279

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2986

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3111

Sanina I.I. 3034

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3095

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2946

Pochuprina A.A. 2998

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3084

Panfilova A.L. 3132

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2985

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3164

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3287

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3126

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3115

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2920

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3024

Komarov E.A. 2970

Komarov E.A. 2940

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3059

Zolotovskaia I.A. 2959

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3017

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3272

Akimova Y.I. 2975

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3121