IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3642

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3519

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3610

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3799

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3838

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3723

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3592

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3493

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3522

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3890

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3802

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3456

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3586

Sanina I.I. 3478

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3538

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3403

Pochuprina A.A. 3471

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3550

Panfilova A.L. 3580

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3543

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3637

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3768

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3591

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3570

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3375

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3482

Komarov E.A. 3479

Komarov E.A. 3396

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3562

Zolotovskaia I.A. 3409

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3493

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3777

Akimova Y.I. 3430

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3598