IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2970

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2926

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2967

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3144

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3188

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3117

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2978

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2868

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2928

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3232

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3105

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2834

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2953

Sanina I.I. 2886

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2949

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2796

Pochuprina A.A. 2845

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2932

Panfilova A.L. 2979

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2824

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2999

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3132

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2976

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2967

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2776

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2879

Komarov E.A. 2813

Komarov E.A. 2789

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2903

Zolotovskaia I.A. 2815

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2858

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3099

Akimova Y.I. 2824

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2963