IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4565

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 4360

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4463

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 4657

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 4700

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 4512

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 4418

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4354

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 4339

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4827

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4680

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 4403

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 4457

Sanina I.I. 4323

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 4387

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 4247

Pochuprina A.A. 4323

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 4400

Panfilova A.L. 4420

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4424

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4468

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4632

Murashko Y.I., Spichak I.V. 4446

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4393

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 4191

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4328

Komarov E.A. 4332

Komarov E.A. 4247

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 4399

Zolotovskaia I.A. 4237

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 4391

Babiy V.V., Yagudina R.I. 4647

Akimova Y.I. 4263

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 4456