IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3407

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3297

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3384

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3565

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3599

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3497

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3362

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3268

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3305

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3628

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3544

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3215

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3356

Sanina I.I. 3256

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3321

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3177

Pochuprina A.A. 3243

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3318

Panfilova A.L. 3357

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3278

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3404

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3537

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3363

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3350

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3155

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3260

Komarov E.A. 3241

Komarov E.A. 3169

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3325

Zolotovskaia I.A. 3189

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3263

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3532

Akimova Y.I. 3195

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3356