IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 5556

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 5309

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 5432

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 5648

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 5670

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 5894

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 5376

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 5327

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 5264

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 6003

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5671

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 5384

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 5483

Sanina I.I. 5262

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 5332

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 5224

Pochuprina A.A. 5331

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 5402

Panfilova A.L. 5352

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5380

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5402

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5599

Murashko Y.I., Spichak I.V. 5378

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 5332

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 5568

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 5266

Komarov E.A. 5254

Komarov E.A. 5168

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 5345

Zolotovskaia I.A. 5179

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 5386

Babiy V.V., Yagudina R.I. 5657

Akimova Y.I. 5469

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 5420