IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4197

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 4012

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 4115

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 4298

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 4354

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 4202

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 4087

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4008

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 4011

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4460

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4324

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 4042

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 4106

Sanina I.I. 3984

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 4042

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3906

Pochuprina A.A. 3978

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 4065

Panfilova A.L. 4086

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4094

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4134

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4290

Murashko Y.I., Spichak I.V. 4104

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4056

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3853

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3977

Komarov E.A. 3985

Komarov E.A. 3895

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 4065

Zolotovskaia I.A. 3898

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 4014

Babiy V.V., Yagudina R.I. 4294

Akimova Y.I. 3934

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 4105