IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4066

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3881

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3985

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 4169

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 4218

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 4069

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3970

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3874

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3887

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4320

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4187

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3882

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3976

Sanina I.I. 3853

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3915

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3768

Pochuprina A.A. 3848

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3938

Panfilova A.L. 3954

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3951

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4008

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4163

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3983

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3935

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3735

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3850

Komarov E.A. 3858

Komarov E.A. 3766

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3946

Zolotovskaia I.A. 3774

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3882

Babiy V.V., Yagudina R.I. 4159

Akimova Y.I. 3805

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3975