IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3074

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3018

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3056

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3243

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3282

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3206

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3067

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2959

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3011

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3324

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3205

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2926

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3044

Sanina I.I. 2976

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3032

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2883

Pochuprina A.A. 2933

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3021

Panfilova A.L. 3066

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2914

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3093

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3220

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3064

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3055

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2862

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2964

Komarov E.A. 2908

Komarov E.A. 2879

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2993

Zolotovskaia I.A. 2899

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2955

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3200

Akimova Y.I. 2913

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3058