IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3741

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3607

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3700

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3888

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3927

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3815

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3685

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3584

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3609

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4005

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3895

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3576

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3689

Sanina I.I. 3570

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3632

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3495

Pochuprina A.A. 3566

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3647

Panfilova A.L. 3675

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3657

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3733

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3865

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3684

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3655

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3460

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3573

Komarov E.A. 3568

Komarov E.A. 3486

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3650

Zolotovskaia I.A. 3497

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3590

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3869

Akimova Y.I. 3518

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3687