IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3541

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 3421

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3503

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 3699

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 3727

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 3627

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 3485

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3393

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 3426

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3769

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3682

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 3353

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 3487

Sanina I.I. 3379

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 3445

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 3305

Pochuprina A.A. 3369

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 3453

Panfilova A.L. 3479

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3426

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3533

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3665

Murashko Y.I., Spichak I.V. 3491

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3472

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 3278

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 3386

Komarov E.A. 3374

Komarov E.A. 3301

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 3460

Zolotovskaia I.A. 3309

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 3388

Babiy V.V., Yagudina R.I. 3665

Akimova Y.I. 3323

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 3497