VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2833

Akimova Y.I. 2648

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3051

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2901

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2584

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2752

Grebennikov G.Y. 2568

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2620

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2552

Komarov E.A. 2543

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2640

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2755

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3702

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2643

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2661

Lutset I.A. 2685

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2643

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2720

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2702

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2694

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2664

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2498

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2590

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2521

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2524

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2543

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2530

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2588

Sorokovikov I.V. 2527

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2703

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2660

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2867

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2612

Chernaya E.V. 2421

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2497

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2585

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2737

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2653

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2590

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2581

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2693

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2587

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2485

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2608