VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 4254

Akimova Y.I. 4082

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 4596

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 4426

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 4034

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 4183

Grebennikov G.Y. 4153

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4012

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3943

Komarov E.A. 3951

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4097

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 4362

Levitan A.I., Reshetko O.V. 5103

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 4072

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 4110

Lutset I.A. 4128

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 4059

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 4212

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 4084

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 4153

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 4076

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3885

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 4038

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 4011

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3951

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3942

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3975

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3993

Sorokovikov I.V. 3913

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 4118

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4127

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4283

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3998

Chernaya E.V. 3806

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3992

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3994

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 4221

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 4073

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3995

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 4051

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 5354

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 4030

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3915

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 4077