VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3153

Akimova Y.I. 2979

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3434

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3263

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2919

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3069

Grebennikov G.Y. 2891

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2928

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2868

Komarov E.A. 2867

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2972

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3129

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4010

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2960

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2982

Lutset I.A. 2984

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2960

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3059

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3022

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3024

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2990

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2817

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2908

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2850

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2840

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2873

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2855

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2899

Sorokovikov I.V. 2842

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3016

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2977

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3181

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2920

Chernaya E.V. 2735

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2812

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2899

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3076

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2976

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2913

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2921

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3031

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2912

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2815

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2926