VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 5546

Akimova Y.I. 5782

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 5863

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 5710

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 5332

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 5402

Grebennikov G.Y. 5657

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 5247

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 5147

Komarov E.A. 5173

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5353

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 5688

Levitan A.I., Reshetko O.V. 6330

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 5279

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 5305

Lutset I.A. 5382

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 5251

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 5467

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 5302

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 5584

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 5646

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 5054

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 5286

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 5200

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 5365

Novikov I.V., Strunina (Rybchenko) Y.V. 5166

Reshetko O.V., Sanina I.I. 5176

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 5190

Sorokovikov I.V. 5096

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 5329

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5313

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5465

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 5197

Chernaya E.V. 4993

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 5195

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 5213

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 6096

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 5685

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 5271

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 5537

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 6889

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 5204

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 5094

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 5294