VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3465

Akimova Y.I. 3300

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3811

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3627

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3244

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3394

Grebennikov G.Y. 3318

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3241

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3183

Komarov E.A. 3179

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3292

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3489

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4312

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3287

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3310

Lutset I.A. 3315

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3271

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3404

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3330

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3354

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3295

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3135

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3219

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 3195

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3185

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3185

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3187

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3212

Sorokovikov I.V. 3159

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3329

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3298

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3502

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3212

Chernaya E.V. 3048

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3132

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3213

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3414

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3289

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3223

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3242

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3432

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3241

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3135

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3238