VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3249

Akimova Y.I. 3077

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3560

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3376

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3021

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3172

Grebennikov G.Y. 3003

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3025

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2964

Komarov E.A. 2966

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3075

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3245

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4105

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3061

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3091

Lutset I.A. 3083

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3059

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3167

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3117

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3131

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3084

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2922

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3000

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2956

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2945

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2967

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2956

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2994

Sorokovikov I.V. 2938

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3110

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3074

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3286

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3011

Chernaya E.V. 2831

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2904

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2990

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3175

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3070

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3006

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3023

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3165

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3009

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2912

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3019