VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3572

Akimova Y.I. 3408

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3919

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3747

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3355

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3507

Grebennikov G.Y. 3474

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3347

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3290

Komarov E.A. 3288

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3407

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3610

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4427

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3394

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3426

Lutset I.A. 3428

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3382

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3520

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3438

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3460

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3399

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3244

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3336

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 3308

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3296

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3293

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3296

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3322

Sorokovikov I.V. 3265

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3437

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3414

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3607

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3323

Chernaya E.V. 3155

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3262

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3318

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3535

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3402

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3343

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3370

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3553

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3349

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3245

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3345