VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3338

Akimova Y.I. 3165

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3673

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3488

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3118

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3261

Grebennikov G.Y. 3110

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3117

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3056

Komarov E.A. 3057

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3167

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3355

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4191

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3159

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3182

Lutset I.A. 3181

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3145

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3271

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3207

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3230

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3169

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3016

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3090

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 3058

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3047

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3055

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3057

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3085

Sorokovikov I.V. 3033

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3204

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3168

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3375

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3094

Chernaya E.V. 2920

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2985

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3086

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3268

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3165

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3098

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3114

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3283

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3113

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3010

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3115