VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 4460

Akimova Y.I. 4292

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 4816

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 4643

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 4248

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 4389

Grebennikov G.Y. 4359

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4217

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 4144

Komarov E.A. 4155

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4310

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 4582

Levitan A.I., Reshetko O.V. 5308

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 4274

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 4314

Lutset I.A. 4339

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 4261

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 4427

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 4284

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 4358

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 4285

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4083

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 4254

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 4215

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4140

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 4147

Reshetko O.V., Sanina I.I. 4182

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 4192

Sorokovikov I.V. 4112

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 4323

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4334

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4490

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 4208

Chernaya E.V. 4008

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4192

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4197

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 4451

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 4280

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4195

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 4255

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 5581

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 4234

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 4114

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 4288