VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2922

Akimova Y.I. 2728

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 3143

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2998

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2668

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2828

Grebennikov G.Y. 2648

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2692

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2633

Komarov E.A. 2622

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2726

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2842

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3780

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2719

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2748

Lutset I.A. 2761

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2721

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2819

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2788

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2785

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2749

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2576

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2674

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2596

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2601

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2635

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2608

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2665

Sorokovikov I.V. 2605

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2784

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2742

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2949

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2689

Chernaya E.V. 2498

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2576

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2663

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2820

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2730

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2677

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2661

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2772

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2661

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2575

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2685