VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 4890

Akimova Y.I. 4756

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 5231

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 5078

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 4682

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 4792

Grebennikov G.Y. 4762

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4622

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 4538

Komarov E.A. 4552

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4705

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 5033

Levitan A.I., Reshetko O.V. 5698

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 4679

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 4708

Lutset I.A. 4750

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 4658

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 4817

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 4679

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 4747

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 4683

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4465

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 4658

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 4602

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4519

Novikov I.V., Strunina (Rybchenko) Y.V. 4561

Reshetko O.V., Sanina I.I. 4555

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 4575

Sorokovikov I.V. 4495

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 4725

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4712

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4876

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 4600

Chernaya E.V. 4396

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4582

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4586

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 4886

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 4698

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4634

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 4713

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 6023

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 4622

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 4503

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 4683