VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3656

Akimova Y.I. 3494

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 4007

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3834

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3447

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3593

Grebennikov G.Y. 3575

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3430

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3374

Komarov E.A. 3379

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3495

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3706

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4515

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3484

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3513

Lutset I.A. 3517

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3475

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3613

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3527

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3548

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3486

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3326

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3425

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 3390

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3379

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3376

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3381

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3406

Sorokovikov I.V. 3352

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3524

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3510

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3698

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3409

Chernaya E.V. 3239

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3363

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3403

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3638

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3495

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3427

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3456

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3652

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3440

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3329

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3440