VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 5369

Akimova Y.I. 5618

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 5702

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 5553

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 5149

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 5240

Grebennikov G.Y. 5508

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 5083

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 4992

Komarov E.A. 5005

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 5180

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 5519

Levitan A.I., Reshetko O.V. 6168

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 5124

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 5156

Lutset I.A. 5225

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 5100

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 5282

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 5151

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 5432

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 5491

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4909

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 5131

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 5051

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 5213

Novikov I.V., Strunina (Rybchenko) Y.V. 5013

Reshetko O.V., Sanina I.I. 5013

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 5035

Sorokovikov I.V. 4937

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 5176

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5156

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5315

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 5044

Chernaya E.V. 4839

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 5041

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 5059

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 5933

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 5484

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 5109

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 5184

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 6721

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 5057

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 4942

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 5127