VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 5131

Akimova Y.I. 4999

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 5475

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 5328

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 4915

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 5020

Grebennikov G.Y. 5020

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4853

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 4778

Komarov E.A. 4785

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4941

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 5288

Levitan A.I., Reshetko O.V. 5940

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 4914

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 4945

Lutset I.A. 4992

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 4886

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 5069

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 4913

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 4979

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 4924

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4691

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 4908

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 4848

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4751

Novikov I.V., Strunina (Rybchenko) Y.V. 4798

Reshetko O.V., Sanina I.I. 4803

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 4813

Sorokovikov I.V. 4724

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 4961

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4955

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 5108

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 4832

Chernaya E.V. 4628

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4817

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4833

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 5127

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 4929

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4876

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 4968

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 6269

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 4847

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 4729

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 4921