VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3808

Akimova Y.I. 3644

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 4154

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 3978

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3596

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3735

Grebennikov G.Y. 3716

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3573

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3517

Komarov E.A. 3524

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3642

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 3882

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4659

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3630

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3661

Lutset I.A. 3668

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3613

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3760

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3659

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3696

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3635

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3466

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3576

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 3541

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3523

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3525

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3530

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3553

Sorokovikov I.V. 3494

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3669

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3661

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3845

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3554

Chernaya E.V. 3379

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3521

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3550

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3776

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3636

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3571

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3601

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3810

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3585

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3477

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3592