VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 4068

Akimova Y.I. 3893

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 4405

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 4229

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3850

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3994

Grebennikov G.Y. 3968

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3827

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3761

Komarov E.A. 3770

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3900

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 4164

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4912

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3887

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3919

Lutset I.A. 3940

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3873

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 4020

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3910

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3968

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3896

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3707

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3831

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 3811

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3776

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3764

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3793

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3810

Sorokovikov I.V. 3735

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3935

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3932

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4099

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3808

Chernaya E.V. 3630

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3804

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3811

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 4029

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3880

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3814

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3865

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 4104

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3839

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3729

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3870