VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 4699

Akimova Y.I. 4533

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 5048

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 4902

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 4487

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 4620

Grebennikov G.Y. 4584

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4443

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 4368

Komarov E.A. 4375

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 4533

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 4846

Levitan A.I., Reshetko O.V. 5531

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 4506

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 4537

Lutset I.A. 4569

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 4483

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 4650

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 4507

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 4580

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 4502

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 4304

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 4473

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 4439

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 4359

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 4367

Reshetko O.V., Sanina I.I. 4395

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 4408

Sorokovikov I.V. 4333

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 4559

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4549

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 4711

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 4432

Chernaya E.V. 4231

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4411

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 4418

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 4703

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 4512

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 4428

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 4538

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 5832

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 4463

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 4331

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 4515