VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 3942

Akimova Y.I. 3766

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 4282

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 4110

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 3726

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 3864

Grebennikov G.Y. 3842

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3700

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 3644

Komarov E.A. 3650

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 3772

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 4016

Levitan A.I., Reshetko O.V. 4785

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 3759

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 3791

Lutset I.A. 3800

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 3748

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 3892

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 3781

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 3827

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 3764

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 3588

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 3705

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 3673

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 3653

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 3646

Reshetko O.V., Sanina I.I. 3660

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 3682

Sorokovikov I.V. 3614

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 3807

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3797

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3969

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 3683

Chernaya E.V. 3499

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3664

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 3681

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 3897

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 3759

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 3688

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 3727

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 3958

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 3713

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 3604

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 3732