Pharmacoeconomics: theory and practice
№3, 2020, Vol.8

Glembotskaya G.T., Dereglazova Y.S., Spichak A.S., Spichak I.V. 2669

Maevskaya V.A., Sal'nikov E.., Speshilova С.., Hohlov A.. 1686