VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2647

Akimova Y.I. 2438

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 2848

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2665

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2381

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2561

Grebennikov G.Y. 2380

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2432

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2372

Komarov E.A. 2351

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2435

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2545

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3504

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2437

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2461

Lutset I.A. 2500

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2452

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2505

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2501

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2504

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2474

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2313

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2387

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2316

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2326

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2358

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2340

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2399

Sorokovikov I.V. 2340

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2514

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2431

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2671

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2395

Chernaya E.V. 2233

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2300

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2386

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2535

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2464

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2398

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2397

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2501

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2398

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2297

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2424