VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2112

Akimova Y.I. 1927

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 2255

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2135

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 1873

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2033

Grebennikov G.Y. 1886

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1936

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 1867

Komarov E.A. 1855

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1905

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2016

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3002

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 1940

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 1952

Lutset I.A. 2004

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 1960

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 1985

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 1996

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 1963

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1985

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1809

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 1890

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1808

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1817

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 1857

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1837

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 1885

Sorokovikov I.V. 1840

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2023

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1910

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2144

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 1878

Chernaya E.V. 1759

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1803

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1870

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2015

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 1965

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1877

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 1890

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 1976

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 1916

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1807

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 1921