VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2548

Akimova Y.I. 2342

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 2738

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2567

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2288

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2472

Grebennikov G.Y. 2290

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2342

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2282

Komarov E.A. 2259

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2342

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2446

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3413

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2346

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2369

Lutset I.A. 2409

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2361

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2409

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2409

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2409

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2382

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2223

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2292

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2217

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2233

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2269

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2251

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2307

Sorokovikov I.V. 2252

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2423

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2328

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2574

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2294

Chernaya E.V. 2141

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2212

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2291

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2433

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2374

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2293

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2301

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2406

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2310

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2208

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2335