VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 1685

Akimova Y.I. 1527

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 1775

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 1687

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 1473

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 1638

Grebennikov G.Y. 1492

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1530

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 1460

Komarov E.A. 1472

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1506

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 1608

Levitan A.I., Reshetko O.V. 2599

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 1528

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 1534

Lutset I.A. 1609

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 1557

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 1586

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 1582

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 1532

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1568

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1424

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 1500

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1433

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1408

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 1457

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1458

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 1476

Sorokovikov I.V. 1443

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 1641

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1498

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1678

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 1487

Chernaya E.V. 1395

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1420

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1475

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 1623

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 1554

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1471

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 1481

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 1549

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 1532

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1422

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 1524