VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 1740

Akimova Y.I. 1581

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 1847

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 1753

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 1523

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 1696

Grebennikov G.Y. 1546

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1580

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 1511

Komarov E.A. 1522

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1558

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 1672

Levitan A.I., Reshetko O.V. 2649

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 1585

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 1591

Lutset I.A. 1659

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 1608

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 1635

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 1640

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 1586

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1631

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1477

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 1551

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1483

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1466

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 1505

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1506

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 1531

Sorokovikov I.V. 1492

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 1688

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1553

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1730

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 1549

Chernaya E.V. 1445

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1470

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1526

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 1672

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 1607

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1522

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 1537

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 1609

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 1582

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1470

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 1569