VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2766

Akimova Y.I. 2574

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 2974

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2796

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2503

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2679

Grebennikov G.Y. 2498

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2548

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2490

Komarov E.A. 2470

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2563

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2676

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3623

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2567

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2588

Lutset I.A. 2616

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2571

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2639

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2625

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2625

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2593

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2428

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2510

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2445

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2447

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2474

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2458

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2516

Sorokovikov I.V. 2452

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2629

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2568

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2794

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2529

Chernaya E.V. 2351

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2422

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2508

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2663

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2581

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2518

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2511

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2620

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2517

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2414

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2540