VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2364

Akimova Y.I. 2151

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 2510

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2376

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2103

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2255

Grebennikov G.Y. 2109

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2160

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2102

Komarov E.A. 2075

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2146

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2243

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3237

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2168

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2179

Lutset I.A. 2227

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2182

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2223

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2223

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2226

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2200

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2042

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2109

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2027

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2048

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2080

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2063

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2119

Sorokovikov I.V. 2060

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2241

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2130

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2379

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2105

Chernaya E.V. 1964

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2030

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2097

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2244

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2184

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2110

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2119

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2214

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2128

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2026

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2154