VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2279

Akimova Y.I. 2074

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 2398

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2287

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2025

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2175

Grebennikov G.Y. 2033

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2081

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2024

Komarov E.A. 2002

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2063

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2165

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3157

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2089

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2097

Lutset I.A. 2153

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2107

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2143

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2147

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2153

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2126

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1961

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2038

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1954

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1965

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2005

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1979

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2041

Sorokovikov I.V. 1982

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2166

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2054

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2298

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2030

Chernaya E.V. 1895

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1952

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2023

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2167

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2109

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2033

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2042

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2125

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2055

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1953

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2078