VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 1864

Akimova Y.I. 1700

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 1981

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 1885

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 1642

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 1815

Grebennikov G.Y. 1664

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1689

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 1637

Komarov E.A. 1639

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1674

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 1787

Levitan A.I., Reshetko O.V. 2765

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 1704

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 1718

Lutset I.A. 1777

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 1730

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 1760

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 1769

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 1707

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1754

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1585

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 1667

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1594

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1582

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 1627

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1612

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 1646

Sorokovikov I.V. 1613

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 1800

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1684

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1878

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 1661

Chernaya E.V. 1550

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1593

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1640

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 1786

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 1734

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1634

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 1656

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 1733

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 1699

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1585

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 1685