VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 1578

Akimova Y.I. 1439

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 1655

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 1575

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 1388

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 1548

Grebennikov G.Y. 1406

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1428

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 1369

Komarov E.A. 1380

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1418

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 1510

Levitan A.I., Reshetko O.V. 2501

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 1429

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 1439

Lutset I.A. 1509

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 1458

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 1480

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 1482

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 1439

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1479

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1337

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 1374

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1344

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1319

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 1370

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1372

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 1379

Sorokovikov I.V. 1348

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 1550

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1400

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1585

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 1383

Chernaya E.V. 1308

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1323

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1392

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 1527

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 1443

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1374

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 1385

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 1439

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 1423

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1328

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 1426