VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation», 4-5 March 2014, Rostov-na-Donu

VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 2455

Akimova Y.I. 2247

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 2628

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 2471

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 2193

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 2358

Grebennikov G.Y. 2200

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2248

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 2190

Komarov E.A. 2169

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2243

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 2347

Levitan A.I., Reshetko O.V. 3322

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 2254

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 2278

Lutset I.A. 2318

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 2271

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 2316

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 2316

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 2316

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2291

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2133

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 2202

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 2116

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 2142

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 2178

Reshetko O.V., Sanina I.I. 2159

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 2216

Sorokovikov I.V. 2162

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 2333

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2225

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2472

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 2198

Chernaya E.V. 2054

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2122

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 2194

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 2341

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 2279

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2202

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 2210

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 2310

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 2221

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 2120

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 2245