VIII Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
4-5 March 2014 year, Rostov-na-Donu

Akimova Y.I. 1502

Akimova Y.I. 1366

Andrianova G.N., Andrushenko A.I. 1578

Bezdetko N.V., .., Chinush I.V. 1494

Barbuhatti K.O., Belash S.A., Boldirev S.Y., Kim G.I., Porhanov V.A., .., Yasakova E.P. 1319

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Fedorenko A.S. 1464

Grebennikov G.Y. 1332

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1341

Kazakova E.V., Kapitonenko N.A. 1284

Komarov E.A. 1306

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1342

Kulikov A.Y., Sokov E.L., Yakovlev M.V. 1429

Levitan A.I., Reshetko O.V. 2432

Lutsevich K.A., Rizhenkova I.G. 1339

Komarov E.A., Kulikov A.Y. 1353

Lutset I.A. 1401

Litovchenko A.., Matyashova N.A. 1304

Golubenko R.A., Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Tihonov A.V. 1404

Gainov V.S., Golubenko R.A., Goryachev A.B., Miroshnichenko Y.V. 1412

Goryachev A.B., Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V. 1367

Kononov V.N., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 1411

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1268

Adonkina V.Y., Mishenko O.Y., Terentieva Y.K., Tkacheva O.V. 1291

Ardenova N.N., Nosova P.S., Reshetko O.V. 1277

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Rudnichenko E.Y., Furman N.V. 1251

Novikov I.V., Rybchenko Y.V. 1296

Reshetko O.V., Sanina I.I. 1303

Kamysheva D.A., Smuseva O.N., Solovkina Y.V. 1313

Sorokovikov I.V. 1279

Gerasimov A.N., Kalashnikova M.F., Romanceva T.I., Uchamprina V.A. 1476

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1322

Babiy V.V., Kulikov A.Y., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1519

Ignatenko M.A., Panfilova A.L., Tsurikova O.V. 1301

Chernaya E.V. 1233

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1253

Gorbatenko V.S., Maslakov A.S., Shatalov A.A., Shatalova O.V. 1323

Abdrashitova G.T., Kulikov A.Y., Serpik V.G., Yagudina R.I. 1444

Komarov E.A., Pochuprina A.A., Yagudina R.I. 1366

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1303

Bondarenko D.V., Yakovleva L.V. 1313

Vasilieva A.A., Lenickaya E.B., Yakovleva L.V. 1348

Gerasimova O.A., Kuznecov I.E., Munir L.A., Rabochaya A.A., Yakovleva L.V. 1353

Lenickaya E.B., Rybka A.V., Yakovleva L.V. 1245

Kirichenko O.N., Leonchenko O.I., Rogogina A.E., Yakovleva L.V. 1355