XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 174

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 162

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 156

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 161

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 165

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 150

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 203

.., Yagudina R.I. 152

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 143

Kharchenko G.. 144

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 148

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 159

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 163

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 149

Kuznesov D.A., .. 155

Kuznesov D.A., .. 156

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 146

.., .., .. 174

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 148

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 151

.., .., .., .. 161

.., .., .., .., Манеева Е.С. 160

.., Reshetko O.V. 168

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 146

Krylov V.A. 158

.., Yagudina R.I. 142

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 186

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 208

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 167

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 214

Dremova N.B. 191

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 156

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 147

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 156

.., .., .. 157

.., Reshetko O.V., .. 205

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 224

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 161

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 136

Kharchenko G.. 129

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 134

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 135

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 131

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 137

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 135

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 131

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 136

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 135

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 151

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 150

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 148

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 130

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 126

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 142

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 129

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 129

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 132

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 139

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 125

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 132

Krylov A.B., Yagudina R.I. 128

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 127

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 120

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 128

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 137

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 140

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 128

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 128

Dremova N.B. 145

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 133

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 124

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 141

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 138

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 133

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 133

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 153