XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 684

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 654

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 671

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 655

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 659

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 625

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 842

.., Yagudina R.I. 647

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 638

Kharchenko G.. 597

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 651

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 648

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 692

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 622

Kuznesov D.A., .. 652

Kuznesov D.A., .. 655

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 616

.., .., .. 684

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 660

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 633

.., .., .., .. 621

.., .., .., .., Манеева Е.С. 630

.., Reshetko O.V. 686

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 616

Krylov V.A. 631

.., Yagudina R.I. 620

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 716

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 778

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 653

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 900

Dremova N.B. 785

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 621

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 672

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 634

.., .., .. 678

.., Reshetko O.V., .. 776

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 775

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 628

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 537

Kharchenko G.. 548

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 549

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 545

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 548

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 543

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 559

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 543

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 531

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 535

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 547

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 556

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 594

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 531

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 530

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 560

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 536

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 526

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 534

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 547

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 517

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 543

Krylov A.B., Yagudina R.I. 530

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 530

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 505

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 533

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 545

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 533

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 528

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 503

Dremova N.B. 540

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 533

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 538

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 558

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 541

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 534

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 523

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 575