XII NATIONAL CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "PHARMACOECONOMICS DEVELOPMENT AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN RUSSIAN FEDERATION"
26-27 MARCH 2018 year, TYUMEN

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 557

.., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 532

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 529

Levitan A.I., .., Reshetko O.V. 524

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., .., .., .., .., .., .. 523

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 493

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 633

.., Yagudina R.I. 517

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 519

Kharchenko G.. 480

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 519

.., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 524

Davydovskaya M.V., Ermolaeva A.D., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 562

Levitan A.I., Reshetko O.V., .., .. 494

Kuznesov D.A., .. 518

Kuznesov D.A., .. 516

Dorfman I.P., .., Umerova A.R. 492

.., .., .. 553

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 523

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 508

.., .., .., .. 502

.., .., .., .., Манеева Е.С. 495

.., Reshetko O.V. 558

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 499

Krylov V.A. 515

.., Yagudina R.I. 494

klishchenko M.Y., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 598

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 648

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 535

Golubenko R.A., .., .., Манеева Е.С. 781

Dremova N.B. 658

Dolotovskaya P.V., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 504

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., .. 549

.., Davydovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., .., .., .. 511

.., .., .. 535

.., Reshetko O.V., .. 657

.., Ardenova N.N., .., Reshetko O.V. 652

.., .., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 508

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 421

Kharchenko G.. 424

Buzina O.R., .., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 435

Davydovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Tolkushin A.G., Yagudina R.I. 434

Levitan A.I., Reshetko O.V., Suleymanova R.R., .., Tuluzakova N.A., .. 426

Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Sokolov A.V. 426

Kuznesov D.A., Semyonova S.V., .. 437

Ryagina V.A., .., Yagudina R.I. 423

Kuznesov D.A., Pupchenko G.P. 418

Kabakova T.I., Prokopenko V.V. 423

Dorfman I.P., Orlova E.A., .., Umerova A.R. 432

Nosova P.S., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 439

Vinogradova I.A., Davydovskaya M.V., Kokushkin K.A., Lobanova N.A., .., Markarjan V.G., .., Nikitin E.A., .., Ptushkin V.V., .., Sharkunov N.N., .., Shihbabaeva D.I., .. 458

Geller L.N., .., Mymrina A.L., .., Skripko A.A., .. 412

Levitan A.I., Musaeva Z.T., .., Reshetko O.V. 412

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 443

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 422

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 415

Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С., Poddubny E.A., .., Feoktistova Y..., .. 421

Bulacheva A.Y., .., Goncharova R.K., Eliseeva E.V., Eremeeva V.A., Манеева Е.С. 428

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 408

Kulikov A.Y., Protsenko M.V. 434

Krylov A.B., Yagudina R.I. 415

Kostina E.O., .., Yagudina R.I. 416

klishchenko M.Y., Koretskaya L.V. 392

klishchenko M.Y., Kuznetsov D.A. 418

Klimova A.I., .., Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 430

Dorfman I.P., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 421

Kabakova T.I., Kalinin I.V. 414

Goncharova R.K., .., Eliseeva E.V., .., Eremeeva V.A., .., Манеева Е.С. 395

Dremova N.B. 424

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 419

Davidovskaya M.V., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Fisun A.G., Holovnja-Voloskova M.J. 417

Gribkova I.., Davidovskaya M.V., Dubovtseva V.A., Ermolaeva T.N., Kokushkin K.A., Poljakova K.I., .., Stepanova V.N., .., Holovnja-Voloskova M.J., .. 433

Bat N.M., Pavlyuchenko I..., Tugus N.S. 422

Arkhipova E.I., Reshetko O.V., Yakovlev D.S. 423

.., Babiy V.V., Levitan A.I., Novikov D.E., Reshetko O.V. 411

Abdurachmanov A.K., Ardenova N.N., .., Babaev V.D., Levitan A.I., Reshetko O.V. 448