IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2755

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2725

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2763

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2901

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2955

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2878

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2771

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2641

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2739

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 3030

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2887

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2630

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2737

Sanina I.I. 2684

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2757

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2579

Pochuprina A.A. 2643

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2722

Panfilova A.L. 2783

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2615

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2782

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2908

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2781

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2746

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2587

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2678

Komarov E.A. 2608

Komarov E.A. 2566

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2692

Zolotovskaia I.A. 2609

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2657

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2861

Akimova Y.I. 2620

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2754