IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1868

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 1813

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1830

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2015

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2005

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 1955

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 1865

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1786

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 1863

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2114

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2003

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 1804

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 1869

Sanina I.I. 1766

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 1870

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 1758

Pochuprina A.A. 1767

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 1835

Panfilova A.L. 1864

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1760

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1862

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1990

Murashko Y.I., Spichak I.V. 1950

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1893

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1759

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1798

Komarov E.A. 1765

Komarov E.A. 1715

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 1786

Zolotovskaia I.A. 1793

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 1807

Babiy V.V., Yagudina R.I. 1899

Akimova Y.I. 1732

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 1865