IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2341

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2306

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2337

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2487

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2513

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2430

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2368

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2236

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2338

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2608

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2471

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2228

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2328

Sanina I.I. 2237

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2344

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2183

Pochuprina A.A. 2245

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2312

Panfilova A.L. 2360

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2210

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2358

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2479

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2383

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2350

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2194

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2285

Komarov E.A. 2209

Komarov E.A. 2154

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2264

Zolotovskaia I.A. 2214

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2265

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2434

Akimova Y.I. 2189

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2324