IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1450

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 1417

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1429

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1606

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 1524

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 1521

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 1453

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1374

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 1446

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1648

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1535

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 1430

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 1464

Sanina I.I. 1358

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 1477

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 1393

Pochuprina A.A. 1385

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 1432

Panfilova A.L. 1448

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1399

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1449

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1512

Murashko Y.I., Spichak I.V. 1514

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1485

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1391

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1426

Komarov E.A. 1384

Komarov E.A. 1333

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 1393

Zolotovskaia I.A. 1400

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 1398

Babiy V.V., Yagudina R.I. 1479

Akimova Y.I. 1372

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 1472