IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1753

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 1717

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1725

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1913

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 1880

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 1848

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 1764

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1682

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 1748

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1989

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 1893

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 1704

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 1761

Sanina I.I. 1649

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 1769

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 1659

Pochuprina A.A. 1675

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 1735

Panfilova A.L. 1757

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1669

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1758

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1860

Murashko Y.I., Spichak I.V. 1840

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1789

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1667

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1696

Komarov E.A. 1669

Komarov E.A. 1614

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 1686

Zolotovskaia I.A. 1698

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 1705

Babiy V.V., Yagudina R.I. 1792

Akimova Y.I. 1636

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 1763