IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2173

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2133

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2149

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2320

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2321

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2260

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2190

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2085

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2174

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2421

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2302

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2080

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2174

Sanina I.I. 2083

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2191

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2029

Pochuprina A.A. 2078

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2155

Panfilova A.L. 2192

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2055

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2186

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2311

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2233

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2200

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2040

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2112

Komarov E.A. 2059

Komarov E.A. 2012

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2096

Zolotovskaia I.A. 2073

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2114

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2268

Akimova Y.I. 2029

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2164