IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2646

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2623

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2656

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2788

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2845

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2755

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2665

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2537

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2636

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2916

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2775

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2528

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2635

Sanina I.I. 2571

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2656

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2475

Pochuprina A.A. 2538

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2617

Panfilova A.L. 2678

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2511

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2672

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2796

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2676

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2641

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2483

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2575

Komarov E.A. 2505

Komarov E.A. 2465

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2581

Zolotovskaia I.A. 2508

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2552

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2744

Akimova Y.I. 2504

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2640