IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 1978

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 1916

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1940

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2113

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2111

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2054

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 1969

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1887

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 1969

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2206

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2101

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 1897

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 1974

Sanina I.I. 1876

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 1964

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 1849

Pochuprina A.A. 1861

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 1927

Panfilova A.L. 1969

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1852

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1971

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2099

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2044

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2001

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1855

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1890

Komarov E.A. 1851

Komarov E.A. 1811

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 1886

Zolotovskaia I.A. 1881

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 1909

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2019

Akimova Y.I. 1820

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 1962