IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2552

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2519

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2555

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2685

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2729

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2641

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2568

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2440

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2541

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2812

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2675

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2432

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2536

Sanina I.I. 2468

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2559

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2380

Pochuprina A.A. 2445

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2519

Panfilova A.L. 2577

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2418

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2573

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2699

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2586

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2545

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2390

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2481

Komarov E.A. 2412

Komarov E.A. 2364

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2477

Zolotovskaia I.A. 2412

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2462

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2639

Akimova Y.I. 2403

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2536