IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation», 16-17 March 2015, Ufa

IX Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
16-17 March 2015 year, Ufa

Lysova D.P., Lysova M.P., Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2442

Dolotovskaya P.V., Novikov D.E., Reshetko O.V., Furman N.V. 2405

Baytman T.P., Ivlichev A.V., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2433

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2575

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Mustaev O.Z., Radionov E.O. 2609

Goryachev A.B., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Tihonov A.V. 2515

Goryachev A.B., Klochkova I.V., Miroshnichenko Y.V. 2454

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 2331

Reshetko O.V., Chernaya E.V. 2428

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2697

Ugrekhelidze D.T., Khabriev R.U., Yagudina R.I. 2564

Kulikov A.Y., Ugrekhelidze D.T. 2321

Sorokovikov I.V., Yagudina R.I. 2417

Sanina I.I. 2342

Kontsevaya A.V., Romanenko T.S. 2444

Komarov E.A., Pochuprina A.A. 2271

Pochuprina A.A. 2335

Pochuprina A.A., Protsenko M.V. 2404

Panfilova A.L. 2458

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2305

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2452

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 2585

Murashko Y.I., Spichak I.V. 2478

Miheeva N.V., Reshetko O.V. 2439

Miheeva N.V., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 2283

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 2372

Komarov E.A. 2303

Komarov E.A. 2256

Kulikov A.Y., Makarova E.I. 2360

Zolotovskaia I.A. 2305

Dereglazova Y.S., Spichak I.V. 2358

Babiy V.V., Yagudina R.I. 2528

Akimova Y.I. 2287

Abdrashitova G.T., Serpik V.G. 2419