XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 529

Shevchenko O.V. 444

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 506

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 498

Urakova N.A. 468

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 504

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 495

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 527

Reshetnikov A.P. 495

Orazklychev O.A. 473

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1120

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 467

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 595

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 532

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 547

Mikaelyan M.F. 506

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 509

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 492

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 533

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 515

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 485

Kasatkin A.A. 473

Dremova N.B. 531

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 485

Amirov S.K. 533