XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1105

Shevchenko O.V. 997

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 1053

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 1058

Urakova N.A. 1010

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1087

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1055

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1082

Reshetnikov A.P. 1036

Orazklychev O.A. 1023

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1657

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 994

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 1139

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 1081

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1074

Mikaelyan M.F. 1035

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 980

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 1002

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1029

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1005

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1004

Kasatkin A.A. 996

Dremova N.B. 1063

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 960

Amirov S.K. 1099

904

904