XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 635

Shevchenko O.V. 557

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 605

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 616

Urakova N.A. 573

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 641

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 603

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 631

Reshetnikov A.P. 594

Orazklychev O.A. 582

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1218

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 563

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 703

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 636

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 652

Mikaelyan M.F. 609

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 617

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 592

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 641

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 623

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 592

Kasatkin A.A. 580

Dremova N.B. 641

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 585

Amirov S.K. 651