XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 841

Shevchenko O.V. 746

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 811

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 802

Urakova N.A. 764

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 833

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 794

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 825

Reshetnikov A.P. 780

Orazklychev O.A. 776

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1404

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 749

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 887

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 835

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 829

Mikaelyan M.F. 785

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 790

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 764

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 827

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 797

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 763

Kasatkin A.A. 763

Dremova N.B. 824

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 758

Amirov S.K. 834