XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 340

Shevchenko O.V. 279

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 320

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 321

Urakova N.A. 293

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 323

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 310

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 332

Reshetnikov A.P. 320

Orazklychev O.A. 288

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 940

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 291

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 368

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 327

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 362

Mikaelyan M.F. 324

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 326

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 313

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 340

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 323

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 314

Kasatkin A.A. 294

Dremova N.B. 361

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 311

Amirov S.K. 353