XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1236

Shevchenko O.V. 1114

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 1177

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 1185

Urakova N.A. 1133

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1216

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1173

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1218

Reshetnikov A.P. 1156

Orazklychev O.A. 1165

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1773

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1110

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 1252

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 1210

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1197

Mikaelyan M.F. 1159

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 1083

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 1126

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1131

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1107

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1146

Kasatkin A.A. 1113

Dremova N.B. 1185

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 1065

Amirov S.K. 1225

904

904