XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 421

Shevchenko O.V. 344

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 391

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 392

Urakova N.A. 365

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 400

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 386

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 417

Reshetnikov A.P. 396

Orazklychev O.A. 370

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1017

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 369

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 469

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 418

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 445

Mikaelyan M.F. 403

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 403

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 391

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 426

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 401

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 384

Kasatkin A.A. 369

Dremova N.B. 437

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 386

Amirov S.K. 432