XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1340

Shevchenko O.V. 1226

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 1307

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 1284

Urakova N.A. 1244

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1346

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1287

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1329

Reshetnikov A.P. 1267

Orazklychev O.A. 1280

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1891

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1218

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 1363

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 1331

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1310

Mikaelyan M.F. 1273

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 1185

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 1249

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1236

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1210

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1264

Kasatkin A.A. 1217

Dremova N.B. 1298

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 1174

Amirov S.K. 1351

904

904