XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1451

Shevchenko O.V. 1347

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 1431

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 1392

Urakova N.A. 1362

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 1459

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1394

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 1433

Reshetnikov A.P. 1372

Orazklychev O.A. 1398

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1998

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1327

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 1472

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 1443

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1421

Mikaelyan M.F. 1394

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 1291

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 1361

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 1338

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 1315

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 1383

Kasatkin A.A. 1317

Dremova N.B. 1403

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 1276

Amirov S.K. 1466

904

904