XI Congress with international participation «Development of pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology in the Russian Federation»
27–28 March 2017 year, Ekaterinburg

Reshetko O.V., Yakimova Y.N. 1008

Shevchenko O.V. 899

Burbello A.T., Gaykovaja L.B., Ermakov A.I., Zagorodnikova K.A., Kosticina M.A., Pokladova M.V., Fedorenko A.S. 946

Novokreshenova I.G., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G., Yakimova Y.N. 962

Urakova N.A. 919

Dorfman I.P., Egorochkina Y.V., Kirilochev O.O., Umerova A.R. 992

Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 951

Ardenova N.N., Reshetko O.V., Rykalina E.B., Sokolov A.V. 980

Reshetnikov A.P. 938

Orazklychev O.A. 928

Gainov V.S., Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 1555

Ivanov V.V., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G. 903

Kirillova Y.L., Miroshnichenko Y.V., Umarov S.Z. 1044

Gainov V.S., Kononov V.N., Lihogra I.A., Miroshnichenko Y.V. 985

Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 983

Mikaelyan M.F. 938

Lutset I.A., Novikov I.V., Reshetko O.V. 907

Lutsevich K.A., Shirokova I.A. 910

Levitan A.I., Reshetko O.V., Rizhenkova I.G. 949

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V. 924

Kulikov A.Y., Novikov I.V. 908

Kasatkin A.A. 905

Dremova N.B. 973

Dolotovskaya P.V., Reshetko O.V., Furman N.V. 887

Amirov S.K. 995

904

904