Kostenko N L

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2939

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2251

Gainov V.S., Golubenko R.A., .., Kostenko N.L., KRASILNIKOV M.S. 2151

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2192

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 2169

Davydova M.V., Druzhinin A.I., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Protsenko M.V., Scherba M.P. 70

Kostenko N.L., Protsenko M.V., Pushkarsky S.V., Skuratov D.Y., Scherba M.P. 62

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 51

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 2939

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Gainov V.S., Golubenko R.A., .., Kostenko N.L., KRASILNIKOV M.S. 2151

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 2169

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 2192

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 2251

Davydova M.V., Druzhinin A.I., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Protsenko M.V., Scherba M.P. 70

Kostenko N.L., Protsenko M.V., Pushkarsky S.V., Skuratov D.Y., Scherba M.P. 62

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 51