Miroshnichenko Yu V

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1660

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1652

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1612

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1041

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 986

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 977

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 966

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 957

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 956

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 950

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 949

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1612

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1660

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1652

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 977

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 986

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 957

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 950

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 1041

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 949

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 966

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 956