Miroshnichenko Yu V

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1589

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1578

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1540

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 976

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 923

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 914

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 900

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 889

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 888

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 893

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 883

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1540

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1589

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 1578

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 914

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 923

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 889

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 883

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 976

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 888

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 900

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 893