Miroshnichenko Yu V

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 902

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 873

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 888

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 260

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 258

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 248

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 247

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 239

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 240

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 243

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 241

Golubenko R.A., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 873

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 888

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 902

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

.., Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Scherba M.P. 260

Kostenko N.L., Kuznetsova e.v., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Scherba M.P. 248

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 239

Gainov V.S., Kononov V.N., Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O. 240

Kostenko N.L., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Skibo I.A. 258

Garmashova I.V., Kononov V.N., Lebed R.A., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Saushkina A.S. 243

Golubenko R.A., Merkulov A.V., Miroshnichenko Y.V., Radionov E.O., Stavila A.G., Tikhonov A.V. 247

Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 241