Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 823

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 219

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 823

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 219