Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1361

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 714

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1361

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 714