Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 753

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 151

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 753

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 151