Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1503

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 832

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1503

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 832