Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1175

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 540

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1175

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 540