Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3912

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 2178

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3912

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 2178