Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 4202

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 2455

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 4202

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 2455