Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 662

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 63

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 662

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 63