Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 889

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 288

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 889

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 288