Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1089

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 458

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1089

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 458