Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1260

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 625

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1260

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 625