Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1633

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 948

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 1633

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 948