Reshetko O V

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3557

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 1825

.., Magdeev R.M., Reshetko O.V. 3557

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Ardenova N.N., Levitan A.I., Reshetko O.V., .. 1825