Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1220

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 581

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1220

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 581