Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1099

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 458

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1099

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 458