Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 761

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 140

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 761

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 140