Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1000

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 373

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 1000

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Dolotovskaya P.V., Malinova L.I., Reshetko O.V., .., Furman N.V. 373