Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 600

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 600

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia