Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 597

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 597

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia