Kononov V N

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 296

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia

Kononov V.N., Miroshnichenko Y.V., Scherba M.P. 296

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russia