Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 173

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 173

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia