Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 483

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 483

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia