Furman N V

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 390

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia

Davidovskaya M.V., Lipatova T.E., .., Malinova L.I., Reshetko O.V., Furman N.V. 390

Saratov State Medical University named afer V.I. Razumovsky, Saratov, Russia